એરે એ સરખી ડેટાટાઈપ નો સમુહ છે અને તે એક જ નામ નો ઉપયોગ કરે છે.એક કરતા વધારે ડેટા ને એક જ વેરીયેબલ મા સંગ્રહ કરવા માટે એરે નો ઉપયોગ થાય છે. એરે એ એક તારવેલી ડેટાટાઈપ છે કારણ કે તેને પ્રીમીટીવ ડેટાટાઈપ ઉપર થી તરાવેલી છે.

એરે ના ત્રણ પ્રકાર છે.

  • One Dimension (એક પરિમાણીય એરે)
  • Two Dimension (દ્વિ પરિમાણીય એરે)
  • Multi Dimension (બહુ પરિમાણીય એરે)

એક પરિમાણીય એરે | One Dimension Array

એક પરિમાણીય એરે એક જ પ્રકાર ના અને એક જ ડેટાટાઈપ નો સમુહ છે.

Syntax:

ઉદાહરણ:

  • એક પરિમાણ મા દરેક તત્વને(Element) ને એરે ના નામ અને તેની ઇન્ડેક્સ થી ઓળખાય છે.
  • એરે માં ઈન્ડેક્સ ની શરૂઆત હંમેશા ૦ થી થાય છે.
  • એરે માં પેહલો એલિમેન્ટ એ [૦], બીજો [૧] અને આમ જ વધતો રહે છે.
  • એરે બનાવતા સમય એ તેમાં આપણે કિંમત આપી શકીયે છીએ.

કઈ રીતે એરે માં કિંમતો આપી શકાય?

રીત ૧ :-
Syntax:-

ઉદાહરણ:-

GujjuGEEK[0]GujjuGEEK[1]GujjuGEEK[2]GujjuGEEK[3]GujjuGEEK[4]

રીત ૨ :-
Syntax:-

ઉદાહરણ:-

int GujjuGEEK[]={1,2,3,4,5};
GujjuGEEK[0]GujjuGEEK[1]GujjuGEEK[2]GujjuGEEK[3]GujjuGEEK[4]
12345

 

દ્વિ પરિમાણીય એરે | Two Dimension Array

બે પરિમાણીય એરે એક જ પ્રકાર ના અને એક જ ડેટાટાઈપ નો સમુહ છે અને તે મેટ્રિક્સ એટલે કે ટેબલ ના આકાર માં હોય છે. તેનો ઉપયોગ rows અને column ને દર્શાવા માટે થાય છે.

Syntax:

કઈ રીતે બે પરિમાણીય એરે માં કિંમતો આપી શકાય ?

Syntax:

ઉદાહરણ:-

int GujjuGEEK[3][3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};
GujjuGEEKColumn 0Column 1Column 2
Row 0123
Row 1456
Row 2789

કઈ રીતે બે પરિમાણીય એરે ને કિંમતો મળે છે?
બે પરિમાણીય એરે માં દરેક એલિમેન્ટ ને તેની row અને column ની ઈન્ડેક્સ ના દ્વારા ઓળખાય છે.

અહીંયા આપણે ઉપરના ઉદાહરણ નો ઉપયોગ કરીએ છીએ.
બે પરિમાણીય માં કિંમતો આપતી વખતે પહેલી કિંમત એરે ની [0][0] ની ઈન્ડેક્સ માં સ્ટોર થાય છે. જયારે બીજી કિંમત [૦][૧] માં સ્ટોર થાય છે.આજ રીતે બધી કિંમતો એરે માં સ્ટોર થાય છે.

GujjuGEEKColumn 0Column 1Column 2
Row 0[0][0][0][1][0][2]
Value123
Row 1[1][0][1][1][1][2]
Value456
Row 2[2][0][2][1][2][2]
Value789

 

બહુ પરિમાણીય એરે | Multi Dimension Array

બહુ પરિમાણીય એરે એક જ પ્રકાર ના અને એક જ ડેટાટાઈપ નો સમુહ છે અને તે એક કરતા વધારે પરિમાણીય ને દર્શાવા માટે ઉપયોગ કરાય છે. તે એક કરતા વધારે પરિમાણીય ને દર્શાવા માટે ઉપયોગ કરાય છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here