સી કોન્સ્ટંટ એટલે બીજું કઈ નહિ પણ fixed values (નિશ્ચિત કીમત) જે પ્રોગ્રામ દરમિયાન બદલી સકતી નથી જેમકે π (PI) ની કીમત ૩.૧૪ કે અન્ય કોઈ માપ વગેરે જેવી કિમતો જે બદલાવાની નથી ત્યારે કોન્સ્ટંટ વપરાય છે જેને const કીવોર્ડ વડે દર્શાવાય છે.તેને લીટરલ્સ પણ કહેવામાં આવે છે.

Syntax:

 

ઉદાહરણ:

 

પ્રોગ્રામ:

 

Output:

output-const

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here