સી ભાષા માં ડેટા ટાઈપ ખુબજ મહત્વ ધરાવે છે. ડેટા ટાઈપ એ નક્કી કરે છે કે વેરીયેબલ  કે ફંકશન કઈ રીત (ટાઈપ) ની કીમત પછી આપશે કે ફંક્શન માં કઈ ટાઈપ ના પેરામીટર ( જે ફંક્શન માંથી પસાર થાય તે ) હશે.

 

c-Data-Types

 

Primitive Data Types :

તેમાં નીચે મુજબ ના ડેટા ટાઈપ નો સમાવેશ થાય છે.

 

Data TypekeywordDescription
Integer Data Typeint નંબર વાલી માહિતી દર્શાવે (point વગર)
Float Data Typefloat નંબર વાલી માહિતી દર્શાવે (point સાથે )
Character Data Typecharએક અક્ષર વાલી માહિતી દર્શાવે
Long Data Typelongલાંબા નંબર વાલી માહિતી દર્શાવે (point વગર)
Double Data Typedoubleલાંબા નંબર વાલી માહિતી દર્શાવે (point સાથે)

નીચે ના ટેબલ માં Primitive (પ્રાથમિક) Data Type ની સાઇઝ અને રેન્જ આપેલી છે.

S.NoC Data typesSize (Bytes)Range
1char1–127 to 127
2int2–32,767 to 32,767
3float41E–37 to 1E+37 with six digits of precision
4double81E–37 to 1E+37 with ten digits of precision
5long double101E–37 to 1E+37 with ten digits of precision
6long int4–2,147,483,647 to 2,147,483,647
7short int2–32,767 to 32,767
8unsigned short int20 to 65,535
9signed short int2–32,767 to 32,767
10long long int8–(2power(63) –1) to 2(power)63 –1
11signed long int4–2,147,483,647 to 2,147,483,647
12unsigned long int40 to 4,294,967,295
13unsigned long long int82(power)64 –1

 

Syntax:

ઉદાહરણ :

 

Void ડેટા ટાઇપ :

Void ડેટા ટાઈપ ત્યારે વપરાય છે જયારે ફંક્શન કોઈ કિંમત પછી ના આપતું હોય , Void  દર્શાવે છે કે તે  NULL (ખાલી) છે. જયારે Return Type ખબર ના હોય જેવા કિસ્સા માં પણ Void વપરાય છે.

ઉદાહરણ:

Output:

output

 

બાકી ના ડેટા ટાઈપ્સ આપણે સ્વતંત્ર મુદ્દા માં જોઈશું.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here