અકથિત હકીકતો

આ કોલમ શરુ કરવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ,અજબ-ગજબ હકીકતો, જે મોટાભાગનાં લોકો ને ના ખબર હોય તે સામે લાવાની છે.